.

WorldCat (the OCLC Online Union Catalog)

Mục lục liên hợp toàn cầu chứa các biểu ghi thư mục được biên mục bởi các thành viên OCLC về các loại tài liệu bao gồm:

—  Sách, báo, tạp chí, văn bản, tài liệu viết tay

—  Thông tin nguồn webssite

—  Phim ảnh, slides

—  Bản đồ, bản nhạc

—  Audio, video…

WorldCat chứa 330,396,679 biểu ghi cùng 2,192,503,028 điểm vốn tài liệu chỉ ra những nơi cất giữ tài liệu.

Hơn 400 ngôn ngữ được sử dụng để xây dựng các biểu ghi trong WorldCat.

Sản phẩm liên quan