.

WTO iLibrary

csdl WTO iLibrary
WTO iLibrary là thư viện trực tuyến của WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới. Xuất bản khoảng 70 nhan đề mới mỗi năm trong vấn đề thương mại. Một số chủ đề bao gồm nông nghiệp và an toàn thực phẩm, tranh chấp, thương mại chính phủ, trí tuệ, tài sản, thông tin và thương mại điện tử, giám sát tài chính và thương mại. Hầu hết nội dung có sẵn để truy cập ở định dạng PDF cho người đăng ký,...