4Science được thành lập vào năm 2015, có trụ sở tại Milan, Italy. 4Science đang cung cấp các giải pháp chính về Dspace bao gồm Dspace, Dspace Cris, Dspace Glam và các tiện ích bổ sung dành cho Dspace. Đây là các giải pháp phần mềm vượt trội để quản lý các dữ liệu nghiên cứu và các dữ liệu về văn hóa ( với nhiều định dạng tệp tin khác nhau) nhằm phục vụ cho các thư viện, trung tâm lưu trữ các cơ quan, trường học sử dụng và phát triển.

Các giải pháp phần mềm chính: 

  • Dspace: phần mềm quản lý tài liệu số
  • Dspace Glam: phần mềm quản lý Di sản văn hóa
  • Dspace Cris: phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học
  • Dspace Add-ons: các tiện ích bổ sung dành cho Dspace
https://www.4science.com/