NHỮNG THUẬN LỢI CỦA VIỆC TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TOÀN QUỐC