Phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học RIMS
Phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học  (RIMS – Research Information Management Systems) lưu trữ dữ liệu nghiên cứu, thông tin nhà nghiên cứu và các thông tin liên quan đến hoạt động…