Phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học RIMS

Phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học  (RIMS – Research Information Management Systems) lưu trữ dữ liệu nghiên cứu, thông tin nhà nghiên cứu và các thông tin liên quan đến hoạt động nghiên cứu như: 

  • Quản lý kết quả nghiên cứu theo bộ phận chức năng.

  • Quản lý theo các chương trình tài trợ nghiên cứu.

  • Quản lý  giải thưởng. 

  • Quản lý tài liệu theo tiến trình nghiên cứu.

  • Thống kê lượt trích dẫn từ các nguồn uy tín như Scopus, Web of Science...

 

Quản lý hồ sơ nhà nghiên cứu:

Phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học cung cấp các tính năng quản lý hồ sơ khoa học, quản lý các nghiên cứu khoa học của từng cán bộ, giảng viên,.. trong cơ quan, đơn vị. 

Trang hồ sơ nhà nghiên cứu cung cấp các thông tin như: thông tin khai sinh, thông tin về đơn vị công tác, thông tin về quá trình công tác của từng cán bộ. Các bài viết, các bài nghiên cứu khoa học các nhà nghiên cứu thực hiện qua từng giai đoạn, thực hiện ở cơ quan nào,…

Các thông tin về hoạt động nghiên cứu, các bài viết... được lưu theo hồ sơ cá nhân.Tác giả có quyền lựa chọn các bài nghiên cứu nào sẽ được hiển thị cho người dùng. Ngoài ra, phần mềm cung cấp các tính năng cho phép chỉnh sửa. Ví dụ: nếu tác giả nhìn thấy một tài liệu của mình mà đứng dưới tên của một người khác thì có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin chính xác.

Quản lý mạng lưới hợp tác nghiên cứu:

Hệ thống tự động tập hợp các thông tin khác nhau của một bài nghiên cứu như: đồng các tài liệu đồng tác giả, đồng khảo sát dự án, đồng quan tâm... để đưa ra dưới dạng mô hình hóa cho người dùng nhìn thấy được xu hướng nghiên cứu, và hợp tác của từng nghiên cứu viên.

Thống kê lượt trích dẫn, trắc lượng thư mục của từng tác giả: 

Tất cả các tài liệu, kết quả nghiên cứu mà được lưu trữ trong hồ sơ của các tác giả được phần mềm thu thập các thông tin về số lượng trích dẫn tài liệu từ các nguồn như Scopus, Web of Science, Pubmed, Almetrics... Người dùng có thể xem các thông tin về lượt trích dẫn của các tài liệu để đánh giá được chất lượng của từng bài nghiên cứu...

Xem tổng lượt trích dẫn của một tác giả

Xem lượt trích dẫn và lượt xem theo từng tài liệu

Quản lý ngân sách khoa học: 

Phần mềm quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học của các cơ quan, đơn vị. Thông tin về các quỹ nghiên cứu khoa học sẽ được liên kết tới từng đơn vị, từng cá nhân. Các ngân sách khoa học có thể được tra cứu lại theo từng chi phí đầu vào, số lượng dự án đã tài trợ và dự án đầu ra.

Hỗ trợ module hiển thị dữ liệu nghiên cứu CKAN

 Phần mềm cho phép hiển thị trực tiếp các kết quả khảo sát được lưu dưới dạng bảng tính, dataset, bạn đọc có thể xem tương tác dữ liệu, vẽ biểu đồ...