Số hóa tài liệu trong thư viện: Nhận định và giải pháp