Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện

Các phòng trong thư viện như phòng học nhóm, phòng học cá nhân, phòng thuyết trình, phòng đọc chuyên gia... đều cần được quản lý bằng hệ thống kiểm soát thẻ tự động. Các sản phẩm và linh kiện bao gồm đầu đọc, khóa, gá, nút nhấn khẩn cấp là các hạng mục cần đầu tư để kiểm soát các phòng này.