5 cán bộ thư viện được chọn nhận học bổng 2015 IFLA / OCLC Fellows – 1 tháng tập huấn tại Mỹ