Hội thảo OCLC - kết nối với mạng thư viện toàn cầu tại Hà nội