Đại học Hàng Hải Việt Nam là đơn vị thứ hai của Việt Nam tham gia OCLC