Hội thảo xây dựng CSDL cho hoạt động thư viện tại trường đại học Nguyễn Tất Thành